پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه قسمت اول

کالمی-اوزجان، کامیل و سانچز[1](2016) پژوهشی را با عنوان “عوامل بازدارنده سرمایه گذاری در دوره پس از بحران” انجام داده اند. در این پژوهش تاثیرات کانال های ترازنامه و وام دهی بر سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که اگر بحران ارزی همراه با بحران بانکی باشد، هلدینگ صادرات داخلی و وام ارزی سرمایه گذاری را کاهش می دهند در حالیکه سرمایه گذاران خارجی با دسترسی بهتر به اعتبارات علی رغم وام ارزی، سرمایه گذاری را افزایش می دهند. با استفاده از مطالعه بحران مالی جهانی و مقایسه داده های بانک ها با شرکت ها آنها نشان داده اند تمامی بنگاه ها (چه بنگاه های با مالیکت داخلی و چه بنکاه ها با مالکیت خارجی) در دریافت اعتبارات از سوی بانک با مشکل مواجه شده اند با این حال بنگاه ها با مالکیت خارجی در تامین مالی از مشکل کمتری در مقایسه با سایر بنگاه ها برخوردار بوده اند.

بهاتاچارایا و مخارجه[2](2016) پژوهشی را با عنوان “شاخص­های اقتصاد کلان و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند ” انجام داده­اند. هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل الگوی جریان سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد هند در ارتباط با متغیرهای اقتصاد کلان مانند GDP، نرخ دلار آمریکا در هند، تورم، نرخ T-bill، بازبودن تجاری و ارزش شاخص جونز و نیز تاثیر احتمالی آنها بر امور مالی و عملکرد کشور است. بازه زمانی این مطالعه 2014-1997 می­باشد زیرا در این مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بشدت در هند افزایش یافته است. این پژوهش تلاش دارد روابط نامشخص متغیرهای مذبور را کشف نماید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سری های زمانی با استفاده از آزمون­های همبستگی و علیت استفاده شده است.

آلگالیث و همکاران[3](2016) پژوهشی را با عنوان “یک مدل سرمایه­گذاری بهینه کلی در حظور ریسک زمینه” انجام داده­اند. در این مقاله دو مدل دینامیک ریسک زمینه­ای مرتبط ارائه شده است. در ابتدا یک مدل عامل تصادفی با ریسک زمینه­ای فزاینده و دارایی­های ریسک دار ارائه شده و سپس مدل دینامیک همزمان ریسک زمینه­ای تکثیرپذیر ارائه شده است. برای اجرای این مدل ها از تابع مطلوبیت کلی استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آنست که تاثیر ریسک زمینه بر پرتفلیو بهینه با علامت فاکتور همبستگی بین ریسک اصلی و ریسک زمینه­ای تعیین می­شود. بطوریکه افزایش ریسک زمینه­ای باعث افزایش پرتفولیو بهینه می­شود اگر با علامت منفی با ریسک پرتفولیو همبستگی داشته باشد.

بتزلر[4](2015) پژوهشی را با عنوان “عوامل موفقیت اداره هیئت مدیره و جذب سرمایه” انجام داده است. این پژوهش یک مطالعه با رویکرد تجزیه و تحلیل تجربی عملکرد 98 موزه در سوئیس در مورد اداره هیئت مدیره و جذب سرمایه است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داده است که وجود خیران و متخصصان تجاری در هیئت مدیره مهمترین عامل موفقیت اداره هیئت مدیره و جذب سرمایه در موزه­ها بوده است. این پژوهش اثباتی است بر نقش اساسی اعضای هیئت مدیره در موفقیت سازمان است. در این پژوهش همچنین همبستگی بین اندازه سازمان و شکل قانونی آن با استفاده از روش کوواریانس مورد مطالعه قرار گرفته است.

بانگا[5](2009) پژوهشی را با عنوان “تاثیر سیاست­های دولت و توافقات سرمایه­گذاری بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی” انجام داده است. او در این پژوهش جهت دستیابی به اطلاعاتی در خصوص اینکه موافقتنامه هاي سرمایه گذاري و سیاستهاي دولت چگونه بر جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی تأثیرگذارند، با استفاده از اطلاعات 10 کشور در حال توسعه معادلهي مشابهی برآورد کرده است. یافته ها بیانگر آنست که اندازه ي بازار، هزینه ي نیروي کار، نسبت ثبت نام شدگان دوره ي متوسطه، بدهی خارجی و مصرف برق، عوامل مؤثر بر جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی میباشد. همچنین نتایج مطالعه نشان میدهد موافقتنامه هاي سرمایه گذاري با کشورهاي توسعه یافته داراي تأثیر مثبت و معنی دار و موافقتنامه هاي منطقه اي نیز اثرات متفاوتی بر سرمایه گذاري مستقیم خارجی دارند.

چانگ[6](2004) پژوهشی را با عنوان “قانون­گذاری سرمایه­گذاری خارجی از دیدگاه تاریخی” انجام داده است. او در این پژوهش به بررسي متغيرهاي اقتصادي مهم مانند تغييرات نرخ بهره، تغييرات نرخ تورم و آثار جايگزين­هاي سرمايه گذاري پرداخته است. همچنين او متغيرهاي اجتماعي و سياسي تأثيرگذار، مانند تحولات داخلي و منطقه اي و نوسانات سياسي و مؤلفه هاي رواني، مانند تأثير انتشار اخبار و شايعات در سطح كلان را مورد بررسي قرار داده است. در سطح مؤلفه هاي خرد نيز ميزان تأثيرگذاري نسبت هاي مالي و ريسك و بازده سهام مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج اين تحقيق، عوامل مؤثر بر تصمیم گيري سهامداران را مي توان در قالب دو متغير کلان، شامل عوامل اقتصادي و اجتماعي و متغيرهاي خرد، شامل عوامل مالي و مديريتي شرکت طبقه بندي کرد.

این محتوا برای پیشینه پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد، تهیه پروپوزال و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های زیر مجموعه ی مدیریت مالی مناسب است

[1] Kalemli-Ozcan, Kamil  & Sanchez

[2] Bhattacharya  & Mukherjee

[3] Alghalith et al.

[4] Betzler

[5] Banga

[6] Chang

  1.  Kalemli-Ozcan, S., Kamil, H., & Villegas-Sanchez, C. (2016). What Hinders Investment in the Aftermath of Financial Crises: Insolvent Firms or Illiquid Banks?.Review of Economics and Statistics, 98(4), 756-769.
  2. Bhattacharya, B., & Mukherjee, J. (2016). Foreign Direct Investment and Macroeconomic Indicators in India: A Causality Analysis. InInternational Trade and International Finance (pp. 373-384). Springer, New Delhi.
  3. Alghalith, M., Guo, X., Wong, W. K., & Zhu, L. (2016). A general optimal investment model in the presence of background risk.Annals of Financial Economics, 11(01), 1650001.
  4. Betzler, D. (2015). Factors of Board Governance and Fundraising Success: The composition of Swiss museum boards does matter.Journal of Cultural Economy, 8(2), 144-165.
  5. Banga, R. (2009). Impact of Government Policies and Investment Agreements on FDI Inflows. Indian Council for Research on International Economic Relationship (ICRIER), 1: 31-56.
  6. Chang, H. J. (2004). Regulation of foreign investment in historical perspective.The European Journal of Development Research, 16(3), 687-715

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست