پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه قسمت 8 پیشینه داخلی قسمت دوم

کریمی(1395) پژوهشی را با عنوان ” تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI” انجام داده است. در این پژوهش فرض شده است ابزارهاي پیش برد قیمتی و غیر قیمتی فروش در جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی تاثیرگذار می باشد. اطلاعات گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS از طریق آزمون پیرسون و مدل آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج این پژوهش حاکی از این مسئله می باشد که اتخاذ سیاست هاي کلان اقتصادي دولت ب ی گمان نقش تعیین کننده اي در جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی دارد. سیاست هاي مناسب پولی، مالی و ارزي دولت در جهت تثبیت اقتصادي و مهار تورم، خدمات بانکی و مالی به هنگام و متنوع، سیاست هاي مالیاتی کارا، بازنگري قانون کار و ایجاد امنیت اقتصادي از ملزومات بسیار مهم جذب سرمایه گذاري هاي خارجی می باشند.

موسوی، غلامی و سامعی(1395) پژوهشی را با عنوان ” بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چند متغیره” انجام داده­اند. هدف اصلی این مقاله بهینه‌سازی پرتفوی شرکت سرمایه­گذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظاربوده است از این رو ریسک بازدهی صنعت­های مطالعه شده در طول زمان با بکارگیری مدل GARCHچندمتغیره به صورت مدلBEKK -Diagonalبرآورد گردیده است‌. در ادامه با در نظر داشتن بازدهی مورد انتظار، ریسک بهینه سبد سرمایه گذاری حاوی چهار صنعت منتخب محاسبه شده است‌. یافته‌ها نشان می‌دهند هر زمان که ریسک کمتری در هر یک از صنایع وجود داشته، سهم آنها در سبد سرمایه‌گذاری بیشتر است‌. به علاوه، در میان این چهار صنعت بالاترین سهم به طور متوسط مربوط به صنعت استخراج کانی‌های غیرفلزی است و صنایع استخراج کانی‌های فلزی، شرکت‌های معظم چند رشته‌ای و صنعت مواد و محصولات شیمیایی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند‌. بنابراین، مناسب است که شرکت سرمایه­گذاری سپه جهت حداقل کردن ریسک خود در هر زمان و همچنین دستیابی به یک بازدهی مورد انتظار چنین اولویت­بندی را مد نظر قرار دهد‌.

دودانگی(1395) پژوهشی را با عنوان ” عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در ايران ” انجام داده است. در این تحقیق برای جزیه و تحلیل داده ها از آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس-پرون و برای برآورد معادله از رگرسیون OLS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد نوسانات قيمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهاي بين المللي، نوسانات موثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزايش ميل به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در نيل به رشد اقتصادي باثبات و مثبت در ايران شده است و عليرغم تمايلات مثبت، ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به ميزان کافي نبوده است. ارزيابي نتايج حاصل از مدل هاي اقتصادي نشان داده که عوامل متعددي از جمله درآمد ملي، GDP، هزينه هاي بخش دولتي، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادي، سرمايه انساني و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ميزان کل سرمايه گذاري موثر بوده است.

زارع و راه پیما(1396) پژوهشی را با عنوان “اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس” انجام داده اند.

با توجه به ویژگی های صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس ضمن بررسی مبانی سرمایه گذاری با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مربوط به 2948 واحد صنعتی و با استفاده از مدل احتمال غیر خطی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است . داده های آماری شامل داده های مقطع عرضی تا پایان سال 1395 در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس می باشد که به روش کتابخانه ای از مرکز آمار شرکت شهرک های صنعتی استان فارس استخراج گردیده است. نتایج نشان داده است متغیر سرمایه دارای تاثیر مثبت و متغیر های اشتغال و مبلغ قرارداد زمین دارای تاثیر منفی و متغیر سرمایه اولیه بدون تاثیر بر احتمال جذب سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی فارس می باشند . همچنین نتایج بررسی اثر نهایی نشان داده است که یک واحد تغییر در اشتغال احتمال بهره برداری واحدهای صنعتی و جذب سرمایه گذاری را به میزان 13/2 درصد و یک واحد تغییر در مبلغ قرارداد احتمال بهره برداری واحدهای صنعتی و جذب سرمایه گذاری را به میزان 01/3 درصد کاهش می دهد همچنین یک واحد تغییر در مساحت زمین احتمال بهره برداری واحدهای صنعتی و جذب سرمایه گذاری را به میزان 74/1 درصد افزایش می دهد.

پریشانی، مداح و ابونوری(1396) پژوهشی را با عنوان “مقایسه اثر شاخص‌های آزادی پولی و آزادی مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در دو گروه از کشورهای عضو اوپک ((OPEC و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)” انجام داده اند. برای این منظور با استفاده از تخمین مدل پانل دیتا، اثر دو شاخص مذکور و همچنین دو متغیر کنترلی تورم و تولید ناخالص داخلی بر سرمایه‌گذاری خصوصی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل‌ها، در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شاخص‌های آزادی مالی و پولی دارای اثر مثبت و معناداری بر سرمایه‌گذاری خصوصی هستند؛ اما در کشورهای عضو اوپک این نتیجه تأیید نمی‌شود. همچنین بر اساس نتایج تخمین مدل‌ها، تولید و تورم در هر دو گروه کشورها دارای اثر مثبت و معنادار بر سرمایه‌گذاری خصوصی هستند.

جعفرپور و رستگار (1396) پژوهشی را با عنوان ” استراتژی بهینه قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر با رویکرد عقلانیت محدودشده” انجام داده اند. در این مطالعه یک مدل غیر‌خطی برای تابع درآمد گسترش داده شده و ضمن اضافه کردن متغیرهایی نظیر آموزش کارآفرین توسط سرمایه‌گذار به منظور وارد نمودن اثر مدیریت فعال سرمایه‌گذار خطرپذیر در طرح، با روش‌ ریاضی به حل مدل پرداخته شده و جواب‌های بهینه تعادلی طرفین محاسبه شده است. سپس ماتریس بازی طرفین تشکیل شده و ضمن یافتن تعادل نش و بهینگی پارتویی برای بازی ارائه شده، از الگوریتم‌های یادگیری نیز بهره برده تا بدین طریق بازی بین سرمایه‌گذار و کارآفرین را هم تحت شرایط عقلانیت کامل و هم شرایط عقلانیت محدود مورد بررسی قرار گیرد.

میرزایی، فرید و انصاری(1396) پژوهشی را با عنوان ” تعیین سبد سرمایه گذاری در سهام با اهداف چندگانه : کاربرد روش محدودیت ε تعمیم یافته” انجام داده­اند. با توجه به اهمیت تصمیم­گیری در مورد بهینه سازی سبد سهام و پچیدگی موضوع، هدف این مطالعه بهینه سازی سبد سهام همراه با بدست آوردن کم­ترین نرخ ریسک و بیش­ترین مقدار بازده است. در این تحقیق با استفاده از مدل برنامه ریزی چندهدفه و از طریق روش محدودیت ε ، ابتدا مرز قوی پارتو بدست آمده و سپس با توجه به روحیات ریسکی مختلف سرمایه­گذاران و از طریق روش­های تصمیم گیری چند معیاره، بهترین سبد سرمایه گذاری مشخص شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است هرچه سرمایه گذار ریسک پذیرتر باشد به سمت سهامی می رود که سود سهم بالایی بوده و توجه کم تری به ارزش بازار سهام خواهند داشت. از طرفی هرچه سرمایه گذار ریسک گریزتر باشد تمایل او به سهامی است که دارای ارزش بازار پایین و حجم معاملاتی بالایی باشند تا ضرر زیادی رو به خود نبینند. از دیگر نتایج کلی که در این تحقیق می توان به آن دست یافت، توجه بیش تر سرمایه گذاران به شرکت های صنعتی و صندوق های سرمایه گذاری است که خود می تواند نقش اساسی در پویایی و کاآمدی اقتصاد کشور داشته باشد.

فرخنده، آقامحمدی و داداشی(1396) پژوهشی را با عنوان “پیش‌بینی استوار سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از برآوردهای انقباضی” انجام داده­اند. در این پایان‌نامه از تخمین‌گرها و تخمین‌گر استوار انقباضی، به منظور برآورد وزن‌های بهینه سبد سرمایه‌گذاری در چارچوب مدل مارکوئیتز استفاده شده است. در پایان نیز دقت این روش با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و داده‌های واقعی مورد استفاده قرار گرفته و مقایسه‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. ابزار بکار رفته در این پژوهش عبارتند از مدل مارکوئیتز، مدل میانگین-واریانس مارکوئیتز، مدل رگرسیونی، رو‌ش‌های رگرسیونی استوار، رگرسیون ریج، رگرسیون LAD-لاسو، رگرسیون LAD-لاسوی وزنی، تخمین‌گرهای انقباضی، M-تخمین‌گرها، روش کمترین مربعات آرایشی، تخمین‌گر استوار انقباضی.

شقاقی(1396) پژوهشی را با عنوان ” اثرات اقتصاد دانش بنیان بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی” انجام داده است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری­ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث اقتصاد دانش­بنیان، منطقه­گرایی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و در چارچوب الگوی اقتصادسنجی جاذبه، اثرات اقتصاد دانش­بنیان در قالب الگوی همگرایی­های اقتصادی – منطقه­ای بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی عضو اکو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد اقتصاد دانش­بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایه­گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ به­طوری­که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش­بنیان در کشور میزبان در حدود ۴۱ میلیون دلار بر حجم سرمایه­گذاری مستقیم خارجی افزوده است.

ریحانی و همکاران(1396) پژوهشی را با عنوان ” تحلیل توانمندی‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون” انجام داده­اند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم­افزار SPSS  و روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج  تحلیل عاملی نشان می­دهد که توانمندی­ها و قابلیت­های بخش تعاون استان همدان مجموعاً در پنج عامل استخراج شدند و این عوامل در مجموع 296/66 درصد واریانس مشترک بین متغیرها و عامل های مورد نظر را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان می­دهد که عامل زیربنایی با 744/16درصد، بیشترین و در مقابل عامل احتماعی، فرهنگی با 688/9 درصد، کمترین سهم واریانس کل را تبیین کرده است.

عباس زاده، پرچمی و رقیمی(1396) پژوهشی را با عنوان ” ارائه مدل تصميم گيري به منظور مشاركت در سرمايه گذاري پروژه هاي BOT و BOO بخش آب و فاضلاب كشور ” انجام داده­اند. هدف از اين مطالعه، بررسي و شناسايي چالش هاي اين گونه پروژه ها با بهره گيري از ارزيابي معيارها در پروژه هاي مشاركتي آب و فاضلاب است و همچنين ارائه مدلي كه بتواند به تصميم گيري سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت مشاركت در اين گونه پروژه ها منتج شود. ابزار جمع آوري اطلاعات در پژوهش پيش رو، مصاحبه با خبرگان صنعت آب و فاضلاب و توزيع پرسشنامه در 2 مرحله ميان آنها است. براي رتبه بندي و امتيازبندي شاخص ها نيز از روش تاپسيس بهره گرفته شده و در نهايت با توجه به وزن شاخص ها و ترتيب اهميتي كه با نمودار پارتو مشخص شده است. نتایج نشان داده است با مدل ارائه شده مي توان به پيمانكاران جهت تصميم گيري مناسب و استراتژيك در سرمايه گذاري راهنمايي كرد. پژوهش نشان مي دهد عواملي كه مربوط به كارفرما مي باشند، در تصميم سازي پيمانكاران بزرگ مهم ترين نقش را ايفا مي كنند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه تعهدات كارفرما و بينش و همكاري و همراهي او با پيمانكاران مي تواند رضايت طرفين و در نهايت موفقيت پروژه را به همراه آورد.

خطابی و همکاران(1396) پژوهشی را با عنوان ” عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا ” انجام داده­اند. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر‌‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم ‌خارجی در کشورهای گروه ‌منا (کشورهای منتخب شمال آفریقا و خاورمیانه) شامل 11 کشور منتخب است. بدین‌ منظور از روش حداقل ‌مربعات‌ دو‌مرحله‌ای در داده‌های تلفیقی برای کشورهای منتخب گروه‌ منا در دوره زمانی 2002-2014 استفاده شده است. بر‌اساس نتایج، تأثیر مثبت نرخ رشد ‌اقتصادی، نرخ تورم و بازبودن‌ تجاری و تأثیر منفی حکمرانی ‌خوب بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دست آمد. همچنین، بررسی تأثیر نوع نظام ‌ارزی نشان می­دهد کشورهایی که دارای نظام ‌ارزی ثابت هستند، سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌ خود تخصیص می‌دهند.

ابراهیمی، جیرفتی و عبدی(1397) پژوهشی را با عنوان ” بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط” انجام داده­اند. در این مقاله با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک مشروط و تخمین آن به‌وسیله نظریه اعتبار فازی اقدام به  بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شده است. به این منظور، بازده انتظاری پرتفوی به وسیله میانگین اعتبار فازی به‌دست آمده و سپس ارزش در معرض ریسک مشروط به وسیله همین نظریه تخمین زده‌ شده‌است. در مرحله بعد با درنظر حجم معاملات هر دارایی به شکل یک عدد فازی ذوزنقه‌ای و به‌دست آوردن یک رابطه خطی بر مبنای نظریه اعتبار، محدودیت نقدشوندگی در مدل درنظر گرفته می‌شود. همچنین جهت کاراتر شدن مدل، محدودیت‌های کف و سقف نسبت‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت کاردینالیتی در مدل درنظر گرفته شده‎است. مدل ارائه شده با توجه به استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض ریسک مشروط و همچنین درنظر گرفتن محدودیتهای کارا، می‌تواند به عنوان مدلی مناسب جهت انتخاب سبد سرمایه‌گذاری معرفی شود. در نهایت نیز جهت پیاده‌سازی مدل، یک مثال عددی با استفاده از 10 سهم از بورس اوراق بهادار تهران در سال 94 که به صورت تصادفی انتخاب شده‎اند، ارائه شده است.

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه برای پیشینه پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، تهیه پروپوزال و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مناسب است.

منابع

ابراهیمی،سیدباباک، امیرسینا جیرفتی و متین عبدی.(1397). بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط.مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،دوره11،شماره37.

پریشانی، مداح و ابونوری(1396) پژوهشی را با عنوان “مقایسه اثر شاخص‌های آزادی پولی و آزادی مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در دو گروه از کشورهای عضو اوپک ((OPEC و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD). پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه سمنان.

جعفرپور،سیدحسین ومحمدعلی رستگار.(1396). استراتژی بهینه قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر با رویکرد عقلانیت محدودشده.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه خوارزمی.

خطابی،ساناز، اکبرکمیجانی،تیمور محمدی،عباس معمارنژاد.(1396). عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا.مجله مدلسازی اقتصادی،دوره11،شماره37.

دودانگی،محمد.(1395). عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در ايران.پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،دوره6،شمار23.

ریحانی،حسن، مصطفی تیموری، سیدروح الله موسوی،محمدابراهیم.(1396). تحلیل توانمندی‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون،فصلنامه برنامه ریزی منطقه­ای،دوره7،شماره26.

زارع، عظیمه و امن اله راه پیما.(1396).اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت.

عباس زاده اصل، الناز، مجید پرچمی و امیرحسین رقیمی.(1396). ارائه مدل تصميم گيري به منظور مشاركت در سرمايه گذاري پروژه هاي BOT و BOO بخش آب و فاضلاب كشور.نشریه آب و فاضلاب،دوره28،شماره1.

فرخنده،حسین؛ علی آقامحمدی و حسن داداشی.(1396). پیش‌بینی استوار سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از برآوردهای انقباضی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.

کریمی،مهدی.(1395). تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI(مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)،مجله فرآیند نو،دوره11،شماره55.

میرزایی، سجاد، داریوش فرید و حبیب انصاری.(1396). تعیین سبد سرمایه گذاری در سهام با اهداف چندگانه : کاربرد روش محدودیت ε تعمیم یافته.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه یزد.

موسوی، یگانه، الها غلامی و ساجده سامعی.(1395). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چند متغیره.مجله اقتصاد کاربردی،دوره6.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست