پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه قسمت  هفتم

انواری و نعمت الهی(1382) پژوهشی را با عنوان ” طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی” انجام داده­اند. این مقاله در صدد طراحی مدل های عمومی برنامه ریزی آرمانی برای انجام بهینه سرمایه گذاری در انواع مختلف شرکت های صنعت بیمه ایران و آزمون موردی مدل با داده های واقعی شرکت سهامی بیمه ایران می باشد. به دلیل تعدد معیارهای تصمیم گیری و تضاد میان این معیارها مدل برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون و حل مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه ایران بیانگر وجود تفاوت قابل ملاحظه ای میان ترکیب موجود سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه گذاری بهینه پیشنهادی مدل می باشد. انواع سرمایه­گذاری مور مطالعه قرار گرفته عبارتند از: سپرده بانکی، اوراق مشارکت تضمین شده دولتی، اوراق مشارکت تضمین خصوصی، سرمایه گذاری در بورس، مشارکت در طرح­های ساختمانی، اموال غیرمنقول، اعطای تسهیلات به نمایندگان، سرمایه گذاری شرکت­های غیربورسی، وام مسکن کارکنان و وام به بیمه گذاران.

ابزری، صمدی و صفری(1385) پژوهشی را با عنوان ” عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي افراد حقيقي در بورس اوراق بهادار ” انجام داده­اند. هدف اصلي این مقاله، بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي اشخاص حقيقي در بورس اوراق بهادار و به صورت مطالعه موردي در بورس منطقه اي اصفهان مي باشد. هدف مذکور بوسيله متغير هايي همچون سابقه سودآوري، تبليغات (اطلاع رساني) پيرامون سرمايه گذاري در بورس، فرهنگ سهامداري، گروه هاي مرجع، عوامل اقتصادي، عوامل سياسي، عمليات كارگزاران و مكان جغرافيايي به عنوان سوال هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. در اين پژوهش از آزمون هاي t تك نمونه اي جهت آزمون سوالات پژوهش، t مستقل و تحليل واريانس تك عاملي جهت تعيين معنادار بودن تفاوت نظرات سهامداران و آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عوامل و سوال ها، استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاكي از آن است كه فقط عواملي همچون سابقه سودآوري، فرهنگ سهامداري، گروه هاي مرجع، عوامل اقتصادي و عوامل سياسي بر جذب سرمايه اشخاص حقيقي در بورس منطقه اي اصفهان تاثير گذار بوده و از بين اين عوامل، عوامل سياسي و دارا بودن فرهنگ سهامداري به عنوان دو عامل مهمتر و داراي تاثيرگذاري بيشتر شناخته شده است.

شاکری و سلیمی(1385) پژوهشی را با عنوان “عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار و اولويت بندي آنها با استفاده از تكنيك رياضي AHP” انجام داده­اند. در این تحقیق پس از شناسايي عوامل موثر بر جذب سرمايه در مناطق آزاد، اولويت بندي و تعيين ميزان نقش هر يک از عوامل اثر گذار بر جذب سرمايه مي تواند اقدامي مفيد و مناسب پيش روي سياستگذاران و برنامه ريزان قرار دهد که اين کار براي اولين بار با استفاده از تکنيک رياضي تعديل شده AHP انجام شده است. نتايج تحقيق مبين اين نکته است که فقدان سازمانهاي اجرايي مناسب و عدم برخورداري از سطح مديريت اجرايي قوي و کارا در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 23/0 مهمترين مشکل منطقه در جذب سرمايه هاي خارجي محسوب مي شود. عدم شفافيت و کارايي پاره اي از قوانين و  مقررات مربوط به مناطق آزاد با ضريب اولويت 25/0 اثر سو سياستگذارهاي دولت در سطح کلان جامعه در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 23/0 و  فقدان کمبود امکانات زيربنايي و خدماتي عمومي در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 20/0 در رده هاي بعدي قرار دارند.

فلاح و عزیزی(1387) پژوهشی را با عنوان ” بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده­اند. در این مقاله نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL حاکی از این است که اطلاعات مالی شرکتها و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار بطور مستقیم و از طریق تاثیر گذاری بر انتظارات سرمایه گذاران بر تصمیمات خرید آنها اثر گذار است. همچنین نیازهای شخصی مستقیماً بر قصد خرید سهام تاثیر گذار است. نتایج نشان داد که بالاترین اثر کل بر قصد سرمایه گذاری به ترتیب به متغیرهای: اطلاعات عمومی(0.5461)، اطلاعات حسابداری و مالی(0.4702)، انتظار سرمایه گذار(0.31) و نیاز سرمایه گذار(0.24) تعلق دارد.

باباجانی و همکاران(1388) پژوهشی را با عنوان ” تعيين عوامل موثر بر جذب سرمايه در تعاونيهاي صنعتي استان کرمانشاه” انجام داده­اند. روش تحليل داده ها نيز در اين مطالعه، تحليل رگرسيوني بوده است. تايج نشان مي دهد كه مهمترين عوامل موثر شامل متغيرهاي سود سرمايه گذاري، نرخ بازده سرمايه، ميزان وثيقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، ميزان آگاهي فني موسسان، ميزان وام دريافتي و ديوانسالاري بوده اند.

خداپرست و ایزانلو(1391) پژوهشی را با عنوان ” ریشه یابی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی” انجام داده­اند. هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولید کنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن، ایده پردازی مناسب، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آنها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بخش های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات ) و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژیهای کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آنها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژیهای سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژیهای تولیدی وجود دارد.

کریمی، اما وردی و دباغی(1392) پژوهشی را با عنوان ” ارزیابی و شناسایی مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری دارایی و مالی در ایران ” انجام داده­اند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های گرفته شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه‌گذاری شناخته شده، (سهام، مسکن، طلا و ارز) در بازه زمانی 1389- 1380 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته‌اند. اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزاری  SPSSبا اعمال آزمون‌های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده­اند. نتایج نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، سرمایه‌گذاری در سهام بالاترین بازده و در عین حال بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران نموده است. نتایج شاخص‌های ارزیابی مالی (معیار شارپ و معیار ترینر) نیز حاکی از مطلوبیت بیشتر شاخص سهام نسبت به دیگر فرصت‌ها بوده است.

ممی پور، بشارتی و بهبودی(1393) پژوهشی را با عنوان ” ررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی” انجام داده­اند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.

ناهیدی و همکاران(1390) پژوهشی را با عنوان ” عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد ارس و اولويت بندي آنها بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)” انجام داده­اند. براي آزمون فرضيه ها از نرم افزار SPSS16 و روش آماري T-test استفاده شده است. پس از شناسايي عوامل موثر بر جذب سرمايه در منطقه آزاد ارس، اولويت بندي و تعيين ميزان نقش هر يک از عوامل اثرگذار بر جذب سرمايه با استفاده از نرم افزار Expert Choice و از مدل تحليل سلسله مراتبي(AHP)   استفاده گردیده است. طبق نتايج بدست آمده همه موارد (عامل امکانات، عامل قوانين و مقررات، عامل سياستگذاري، عامل مديريت، عامل مکان يابي) از جمله عوامل موثر بر جذب سرمايه در منطقه آزاد ارس محسوب مي شوند. نتايج تحليل سلسله مراتبي(AHP) مبين اين نکته است که اثر سوء سياست گذاري هاي دولت در سطح کلان جامعه و عدم شفافيت و کارايي پاره اي از قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد به ترتيب با ضريب اولويت 1290/0 و 1230/0 مهمترين مشکل منطقه در جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي محسوب مي شود. عدم برخورداري از سطح مديريت اجرايي قوي و کارا در منطقه آزاد ارس با ضريب اولويت 1119/0، کمبود امکانات زيربنايي و خدمات عمومي در منطقه آزاد ارس با ضريب اولويت 1085/0و مکانيابي با ضريب 0986/0در رده هاي بعدي قرار دارند.

تقوی فرد، سقایی و دانشمندی(1391) پژوهشی را با عنوان ” اولویت بندی سرمایه گذاری درشرکتهای خدمات مسافرتی” انجام داده­اند. هدف از این مقاله استفاده از تکنیک مجموع وزنی ساده­ی فازی در اولویت­بندی سرمایه­گذاری­های بهبود کیفیت در شرکتهای خدماتی می­باشد. در این راستا در ابتدا گزینه­های سرمایه­گذاری شناسایی و سپس اولویت­های برونزا با توجه به فضای رقابتی و اولویت­های درونزا با توجه به مدل شکاف پنجگانه­ی کیفیت خدمات و تحلیل شکاف شناسایی شده­اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل تحلیل شکافهای پنجگانه در ترکیب با تصمیمگیری چندمعیاره و تئوری مجموعه­ی فازی از قابلیت بالایی در ارزیابی برنامه­های بهبودکیفیت در شرکتهای خدماتی برخوردار است.

درخشان و محمدی(1393) پژوهشی را با عنوان ” اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح­های سرمایه گذاری خطرپذیر” انجام داده اند. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معیار ملاحظات مالی محصول دارای بالاترین اولویت است و معیارهای شخصیت و توانایی کارآفرین به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفته­اند.

نگهداری(1393) پژوهشی را با عنوان ” نقش سرمایه انسانی در اثر بخشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس” انجام داده است. متغیرهای این تحقیق عبارتند از: نرخ ثبت نام دوره متوسطه به عنوان پروکسی سرمایه انسانی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی ورودی(درصد از تولید ناخالص داخلی)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، مخارج مصرف نهایی دولت(درصد از تولید ناخالص داخلی)، پول و شبه پول،تولید ناخالص داخلی برحسب دلار آمریکا. روش تجزیه و تحلیل داده­های این پژوهش روش هم انباشتگی پدرونی، علیت کوتاه و بلند مدت و ECM می­باشد. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. اثر متقابل سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها اثر منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، با توجه به سطح پایین سرمایه انسانی در این مجموعه از کشورها امکان انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزایش بهره وری و نیز بهره مندی از سرریز های تکنولوژی می گردد، که عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها می باشد.

مرادی(1394) پژوهشی را با عنوان ” بهینه‌سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس مدل توسعه یافته مارکوویتز با بکارگیری الگوریتم جستجوی هارمونی ” انجام داده است. در این پژوهش هدف اصلی توسعه مدل مارکویتز برای در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دنیای واقعی سرمایه گذاری و ترجیحات سرمایه گذاران می باشد. با توجه به ویژگی مساله NP-hard استفاده از روش های حل بهینه سازی کلاسیک ناممکن می شود، از این رو، الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی هارمونی برای حل مدل پژوهش به کار گرفته شده است. از آن جا که مدل ریاضی چند هدفه است، رویکرد پارتو برای حل استفاده شده است. برای بررسی کاربرد پذیری مدل پیشنهادی در مساله بهینه سازی سبد سهام، با استفاده از اطلاعات قیمت ده سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در محدوده زمانی فروردین 1390 تا دی ماه 1394 مرز کارای سرمایه گذاری با معیار ریسک نیم واریانس به دست آمده است. نتایج حاکی از آنست تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری با برآورده شدن همه محدودیت های در نظر گرفته در مدل پژوهش می باشد. مرز کارای به دست آمده با استفاده از الگوریتم پژوهش نشان دهنده کارایی الگوریتم هارمونی در بهینه سازی مدل پژوهش می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته است شرایط انتخاب سبد سرمایه گذاری را به خوبی در نظر بگیرد.

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه برای پیشینه پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، تهیه پروپوزال و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مناسب است.

منابع

انواری،علی اصغر و امیررضا نعمت الهی.(1382). طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی،بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره10،شماره32.

ابزری، مهدی، سعید صمدی و علی صفری.(1385). عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي افراد حقيقي در بورس اوراق بهادار ( مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار منطقه اي اصفهان).مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،دوره21.شماره2.

باباجانی،آرزو، سیدمحمود حسینی، کیومرث سهیلی و سهراب دل انگیزان.(1388). تعيين عوامل موثر بر جذب سرمايه در تعاونيهاي صنعتي استان کرمانشاه،نشریه تعاون،دوره20،شماره204-205.

تقوی فرد، محمدتقی، عباس سقایی و علی اکبر دانشمندی.(1391). اولویت بندی سرمایه گذاری درشرکتهای خدمات مسافرتی.مطالعات مدیریت گردشگری،دوره7،شماره20.

خداپرست،مهدی و قاسم ایزانلو.(1391). ریشه یابی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی.راه­کارهای ارتقای تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی،دوره12،شماره15.

درخشان،شهرزاد و پرستو محمدی.(1393). اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح­های سرمایه گذاری خطرپذیر.نشریه مدیریت نوآوری،دوره3،شماره4.

شاکری، عباس و فریدون سلیمی.(1385). عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار و اولويت بندي آنها با استفاده از تكنيك رياضي AHP.پژوهشنامه اقتصادی،دوره6،شماره1.

فلاح،میرفیض و شهریار عزیزی.(1387). بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران.مجله پژوهش های اقتصادی،دوره8،شماره4.

کریمی،محمدشریف، قدرت اله امام وردی و نیشتمان دباغی.(1392). ارزیابی و شناسایی مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری دارایی و مالی در ایران (در بازه زمانی 1389- 1380).فصلنامه اقتصاد مالی،دوره7،شماره25.

ناهیدی،محمدرضا، اصغر آذرکسب، جوادمحمدنژاد و ابراهیم علیمحمدی.(1390). عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد ارس و اولويت بندي آنها بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP).مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،دوره2،شماره9.

نگهداری،ابراهیم.(1393). نقش سرمایه انسانی در اثر بخشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس.سیاست های راهبردی و کلان،دوره2،شماره5.

ممی پور،سیاب،زهرا بشارتی و داوود بهبودی.(1393). ررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی.پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای،دوره21،شماره7.

مرادی،زهرا.(1394). بهینه‌سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس مدل توسعه یافته مارکوویتز با بکارگیری الگوریتم جستجوی هارمونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه خلیج فارس.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید