پیشینه تحقیق عوامل موثر بر مدیریت دانش  در سازمان

داونپورت و ول پل[1] (2001) در تحقیقشان هشت معیار براي سنجش موفقیت سازمان ها در اجراي پروژه هاي مديريت دانش معرفی کرده اند که از بررسی اين معیارها مشخص می گردد که فرهنگ سازمانی به عنوان شاخص اساسی سنجش موفقیت مديريت دانش در سازمان ها مورد توجه است. به طوري که موفقیت مديريت دانايی در سازمان بستگی به میزان انطباق آن با فرهنگ سازمانی دارد. نوع پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری اين پژوهش کلیه مديران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدايی بوده است. حجم نمونه آماری مورد نیاز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعیین شد. برای گردآوری داده ها، در اين پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کويین و مديريت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. برای تجزيه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری ضريب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون t و تحلیل واريانس يکراهه استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه اصلی اين پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مديريت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتايج آزمون ساير فرضیات بیانگر آن است که بین همه انواع فرهنگ سازمانی و مديريت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی طی نتايج تحلیل رگرسیون در گام اول مؤلفه فرهنگ سازمانی وضعیت سالار، وارد معادله رگرسیون شده است و 58 درصد از تغییرات مديريت دانش را تبیین می کند. در گام دوم فرهنگ سازمانی قبیله به معادله اضافه شده است و به طور همزمان نزديک به 60 درصد از تغییرات مديريت دانش را تبیین می کنند. در نتیجه می توان گفت که فرهنگ سازمانی يکی از مهم ترين ابزارهای استقرار و اجرای موفقیت آمیز مديريت دانش در سازمان ها محسوب می شود. تغییر در فرهنگ سازمانی به منظور استقرار مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش بايد به نحوی باشد که بیشتر، فرهنگ سازمانی وضعیت سالار و فرهنگ سازمانی قبیله نسبت به ساير فرهنگ ها مورد توجه قرار گیرد.

مدل مقاله داونپورت و ول پل[1] (2001)

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر مدیریت دانش مدل داونپورت و ول پل (2001)
پیشینه تحقیق عوامل موثر بر مدیریت دانش مدل داونپورت و ول پل (2001)

 

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر مدیریت دانش در دانشگاهها

مدل مقاله خلیفه و لیو

پیشینه مدیریت دانش مدل موفقیت مدیریت دانش
پیشینه عوامل موثر بر مدیریت دانش مدل موفقیت مدیریت دانش

خلیفه و لیو[2](2003) تحقیقی با عنوان “مدل توفیق مديريت دانش” در دانشگاه سیتی هونگ کنگ انجام داده اند. عوامل سازمانی اثرگذار بر مديريت دانش در اين تحقیق عبارتند از: 1-.استراتژی مديريت دانش 2.رهبری دانش 3.فرهنگ سازمانی 4.پورتال های دانش. فرايندهای مديريت دانش نیز عبارتند از: خلق، انتقال، بکارگیری و حفظ دانش. در اين تحقیق مشخص می شود که عوامل سازمانی و فرايندهای مديريت دانش بیشترين اثر را بر توفیق برنامه­های مديريت دانش داشته اند. تکنولوژی اطلاعاتی هم از طريق اثرگذاری بر فرايندهای مديريت دانش همانند انتقال و حفظ دانش، عاملی اثرگذار است. در اين تحقیق، ابتدا مدلي فرضي ارائه شده و از طريق پرسشنامه اي در معرض اظهار نظر 130 نفر از صاحبنظران قرار گرفته است. پس از اينکه مدل نهايي تعیین شد، براي تعیین وزن عوامل و شاخص هاي آن از روش میانگین موزون استفاده شد. پس از استخراج میانگین هر يك از شاخص ها، آن ها را در وزن مربوطه ضرب شده و امتیاز نهايي هر شاخص در مدل نهايی حاصل شده است.

عوامل موثر بر مدیریت دانش برای پیشینه پژوهش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهیه پروپوزال مدیریت و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناسب است

[1] Davenport and Volpel

[2] Khalifa, M & Liu

  • Davenport, T. H., & Völpel, S. C. (2001). The rise of knowledge towards attention management. Journal of knowledge management, 5(3), 212-222.
  1. Khalifa, M., & Liu, V. (2003). Determinants of successful knowledge management programs. Electronic Journal on Knowledge Management, 1(2), 103-112.

لیک دانلود مقاله بیس خلیفه و لیو (2003)  با عنوان “مدل توفیق مديريت دانش” در دانشگاه سیتی هونگ کنگ

Determinants of Successful Knowledge Management Programs – Khalifa, Liu – 2003

لیک دانلود مقاله بیس داونپورت و ول پل (2001) با عنوان هشت معیار براي سنجش موفقیت سازمان ها در اجراي پروژه هاي مديريت دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست