پایداری شهر هوشمند، مقاله 2022

Sustainability Performance of European Smart Cities: A Novel DEA Approach with Double Frontiers

عملکرد پایدار شهرهای هوشمند اروپایی: رویکرد جدید DEA با مرزهای دوگانه

چکیده

پایداری محور رنسانس شهری است. درک همگرایی بین توسعه هوشمند و شیوه‌های پایدار برای توسعه شهر، با برنامه‌ریزی فن‌آوری آرمان‌شهری ترکیب شده است. شهرهای هوشمند موفق شده اند استانداردهای بالای زندگی را برای ساکنان خود به ارمغان بیاورند. این مقاله عملکرد پایداری بلندمدت 35 شهر هوشمند اروپایی را در طول زمان از سال 2015 تا 2020 ارزیابی می‌کند تا بفهمد چگونه این شهرها به پایداری پرداخته و مفهوم شهرهای هوشمند پایدار را کاربردی‌تر می‌کند. یک مدل جدید تحلیل پوششی داده مبتنی بر اندازه‌گیری سستی دو مرزی (DFSBM-DEA) با در نظر گرفتن عوامل نامطلوب در مجموعه فناوری برای ارزیابی پیشنهاد شده‌است. یک مدل ارزیابی عملکرد پایداری نسبی یکپارچه با در نظر گرفتن هر دو دیدگاه خوش‌بینانه و بدبینانه به طور همزمان، از نظر کارایی بازه‌ای برای تعیین کارآمدترین شهر هوشمند در 6 بعد مختلف توسعه پایدار استفاده می‌شود. این ابعاد کلیدی عبارتند از: انرژی و منابع زیست محیطی، حکومت و نهاد، پویایی اقتصادی، انسجام و همبستگی اجتماعی، تغییرات آب و هوا و، ایمنی و امنیت. ارزیابی پیشرفت بهره‌وری از منظر دو مرزی با استفاده از مدل اصلاح‌شده Malmquist-DEA برای دریافت پاسخ هر شهر هوشمند از نظر رشد بهره‌وری آن‌ها در جهت دستیابی به توسعه پایدار استفاده می‌شود. نتایج نشان می دهد که دوبلین (رتبه 1) به عنوان هوشمندترین و پایدارترین شهر اروپایی تحت تمام ابعاد پیشنهادی توسعه پایدار از منظر دو مرزی است. در کنار دوبلین، اسلو، زوریخ و آمستردام به عنوان شهرهایی با عملکرد پایداری کل بالا قرار دارند. نتایج همچنین تفاوت معنی‌داری را در مقادیر پیشرفت بهره‌وری از دیدگاه خوش‌بینانه و بدبینانه نشان داد، بنابراین اهمیت مدل اندازه‌گیری پیشرفت بهره‌وری کل پیشنهادی را نشان می‌دهد. یافته های مطالعه حاضر با کمک به وضوح روش شناختی در ارزیابی ظرفیت پایدار شهرها از منظر دو مرزی و به ویژه با جلب توجه به مفروضات اساسی در مورد نقش پایداری در توسعه شهر هوشمند این تحقیق به عنوان یک پیشرفت در زمینه ارزیابی پایداری نسبی با استفاده از رویکردهای ناپارامتریک و معیاری برای شهرهای هوشمند جهانی است تا توسعه خود را در پرتو پایداری شکل دهند.

لینک دانلود رایگان

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221067072200107X

ارجاع APA

Kutty, A. A., Kucukvar, M., Abdella, G. M., Bulak, M. E., & Onat, N. C. (2022). Sustainability Performance of European Smart Cities: A Novel DEA Approach with Double Frontiers. Sustainable Cities and Society, 103777. doi:https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103777

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست