بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه­ها و تاثیر آن بر تعالی عملکرد

ابوناصر، شبکی و ابوامونا[1](2016) پژوهشی را با عنوان “بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه­ها و تاثیر آن بر تعالی عملکرد” انجام داده اند. هدف این پژوهش مقایسه بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه­های الزهرا و القدس در نوار غزه به منظور فهم تاثیر آن بر تعالی عملکرد است. این پژوهش برای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش از مدل تعالی سازمانی آسیا و برای ارزیابی تعالی عملکرد از مدل محقق ساخته استفاده کرده است. حجم نمونه 610 نفر بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آلفای کرونباخ، ANOVA، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که برای ارزیابی تعالی عملکرد مدل بلوغ مدیریت دانش یک ابزار کاراست. مهمترین عواملی که تعالی عملکرد را تحت تاثیر می­گذارند عبارتند از ذات، حیطه و روش انجام تحقیقات.

بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه­ها و تاثیر آن بر تعالی عملکرد
بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه­ها و تاثیر آن بر تعالی عملکرد

بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه­ها و تاثیر آن بر تعالی عملکرد، برای پیشینه پژوهش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانش، تهیه پروپوزال مدیریت دانش و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناسب است

[1] Abunaser, Shobaki and Abuamuna

منبع

Knowledge Management Maturity in Universities and its Impact on Performance

رفرنس

  • Naser, S. S. A., Al Shobaki, M. J., & Amuna, Y. M. A. (2016). Measuring knowledge management maturity at HEI to enhance performance-an empirical study at Al-Azhar University in Palestine.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست