تاب آوری شهری، مقاله 2022شهرسازی

Urbanization, migration, and the challenges of resilience thinking in urban planning: Insights from two contrasting planning systems in Germany and Iran

شهرنشینی، مهاجرت و چالش های تفکر تاب آوری در برنامه ریزی شهری: بینش هایی از دو سیستم برنامه ریزی متضاد در آلمان و ایران

چکیده
این مقاله تاب‌آوری دگرگون‌کننده را به عنوان چالش مشترک برای سیستم‌های برنامه‌ریزی و حکمرانی شهری/منطقه‌ای در دو زمینه متضاد از شمال جهانی (آلمان) و جنوب جهانی (ایران) بررسی می‌کند. هدف نشان دادن مسیرها و مبادلاتی است که از طریق آن تعاملات سیستم های حکمرانی و برنامه ریزی فرصت هایی را برای تاب آوری متحول کننده در برابر چالش های ناشی از شهرنشینی و پویایی مهاجرت باز می کند. برای مقابله فعالانه با الزامات جدید ناشی از شهرنشینی، تغییرات آب و هوا، مهاجرت و چالش‌های مرتبط با آنها در شهرها، روایت تاب‌آوری با بررسی گفتمان‌های راهنما در مورد تاب‌آوری در زمینه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. روش مطالعه موردی مقایسه‌ای مبتنی بر «طراحی سیستم‌های متفاوت» برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های حاکمیتی و برنامه‌ریزی ناهمگن و بررسی تاب‌آوری دگرگون‌کننده به‌عنوان چالش مشترک آن‌ها است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل مطالعه موردی، نقاط قوت و ضعف مرتبط با فرآیندهای حکمرانی (غیرمتمرکز در مقابل متمرکز) و سیستم‌های برنامه‌ریزی (اجرا در برابر مطابقت) را برای هدایت گذار به سمت انعطاف‌پذیری متحول نشان داد. توصیه‌ها بر نیاز به سازماندهی مجدد ساختارهای حاکمیتی و جهت‌گیری مجدد چارچوب‌های برنامه‌ریزی در زمینه پیچیدگی‌های فزاینده ناشی از پویایی شهرنشینی و مهاجرت تأکید می‌کنند.

 

ارجاع APA

Asadzadeh, A., Kötter, T., Fekete, A., Moghadas, M., Alizadeh, M., Zebardast, E., . . . Hutter, G. (2022). Urbanization, migration, and the challenges of resilience thinking in urban planning: Insights from two contrasting planning systems in Germany and Iran. Cities, 125, 103642. doi:https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103642

لینک دانلود رایگان مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275122000816

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست