تاب آوری شهری، مقاله 2022شهرسازی

Urbanization, migration, and the challenges of resilience thinking in urban planning: Insights from two contrasting planning systems in Germany and Iran

شهرنشینی، مهاجرت و چالش های تفکر تاب آوری در برنامه ریزی شهری: بینش هایی از دو سیستم برنامه ریزی متضاد در آلمان و ایران

چکیده
این مقاله تاب‌آوری دگرگون‌کننده را به عنوان چالش مشترک برای سیستم‌های برنامه‌ریزی و حکمرانی شهری/منطقه‌ای در دو زمینه متضاد از شمال جهانی (آلمان) و جنوب جهانی (ایران) بررسی می‌کند. هدف نشان دادن مسیرها و مبادلاتی است که از طریق آن تعاملات سیستم های حکمرانی و برنامه ریزی فرصت هایی را برای تاب آوری متحول کننده در برابر چالش های ناشی از شهرنشینی و پویایی مهاجرت باز می کند. برای مقابله فعالانه با الزامات جدید ناشی از شهرنشینی، تغییرات آب و هوا، مهاجرت و چالش‌های مرتبط با آنها در شهرها، روایت تاب‌آوری با بررسی گفتمان‌های راهنما در مورد تاب‌آوری در زمینه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. روش مطالعه موردی مقایسه‌ای مبتنی بر «طراحی سیستم‌های متفاوت» برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های حاکمیتی و برنامه‌ریزی ناهمگن و بررسی تاب‌آوری دگرگون‌کننده به‌عنوان چالش مشترک آن‌ها است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل مطالعه موردی، نقاط قوت و ضعف مرتبط با فرآیندهای حکمرانی (غیرمتمرکز در مقابل متمرکز) و سیستم‌های برنامه‌ریزی (اجرا در برابر مطابقت) را برای هدایت گذار به سمت انعطاف‌پذیری متحول نشان داد. توصیه‌ها بر نیاز به سازماندهی مجدد ساختارهای حاکمیتی و جهت‌گیری مجدد چارچوب‌های برنامه‌ریزی در زمینه پیچیدگی‌های فزاینده ناشی از پویایی شهرنشینی و مهاجرت تأکید می‌کنند.

 

ارجاع APA

Asadzadeh, A., Kötter, T., Fekete, A., Moghadas, M., Alizadeh, M., Zebardast, E., . . . Hutter, G. (2022). Urbanization, migration, and the challenges of resilience thinking in urban planning: Insights from two contrasting planning systems in Germany and Iran. Cities, 125, 103642. doi:https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103642

لینک دانلود رایگان مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275122000816

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست